Ban lãnh đạo

I. TỔNG GIÁM ĐỐC

Họ tên: Vũ Hùng Sơn

Ngày Sinh: 26/12/1973

Học vị: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Danh hiệu thi đua: Chiến sĩ thi đua ngành ngân hàng, Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 

Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Ngân hàng....

II. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Họ tên: Hà Thu Phương

Ngày sinh: 01/08/1980

Học vị: Thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng

Danh hiệu thi đua: Bằng khen của Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

III. PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Họ tên: Vũ Thị Hợp

Ngày sinh: 03/10/1978

Học vị: Thạc sỹ Kinh tế

Danh hiệu thi đua: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, Bằng khen của Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

0.03609 sec| 1552.594 kb